top of page

12. 5-sterren-landschap

copyrighthermanvansteenwijk-20140405-4c3

Ontwikkelen met kwaliteit vraagt om actieve uitnodigingsplanologie en kwaliteitsinstrumenten

Ons doel

We willen meer ruimtelijke kwaliteit en draagvlak creëren in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarom stemmen we voortaan op regionale schaal af, waarbij begrip en respect voor elkaars belangen het uitgangspunt zijn. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen voeren we vooraf de dialoog en is integraal ontwerpen het uitgangspunt. 

Onderhandelen en het afwegen van Ieders belangen vinden vooraf plaats. 

Integraal ontwerpen houdt in: 

• gezamenlijk vergaren van kennis

• optimaliseren locatiekeuze 

• maatvoering en landschappelijke inpassing

 

Voor complexe situaties zetten we een expert- of casusteam in bij de begeleiding en advisering over dergelijke initiatieven.

 

Ook de planologische afweging, kwaliteits- en sectorale advisering (onder andere de rol van de dorpsbouwmeester, welstand- en kwaliteits-commissie) worden samengebracht in één traject en vinden vroeg in het proces plaats. Dit in tegenstelling tot het volgtijdelijk beoordelen vanuit verschillende loketten.

 

Deze manier van werken vraagt een efficiëntere procesgang. 

Een extra resultaat van alle inspanningen is tijdwinst aan het einde van het proces. 

 

Werken met kwaliteitsinstrumenten; Handvat kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Onlangs schreef de regio het Handvat Kern-kwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Hierin staat het unieke karakter van het Nationaal Landschap beschreven met plateaus, hellingen en dalen. Samen te vatten in 4 landschappelijke kernkwaliteiten: 

• reliëf

• groen karakter

• cultuurhistorisch erfgoed

• contrast tussen open en besloten

 

Met het Handvat ontsluiten we de informatie over deze kernkwaliteiten eenduidig en wordt die praktisch toe te passen. Hiermee ondersteunen we het integraal ontwerpen van een ruimtelijke ontwikkeling. Verschillende partijen, waaronder casusteams, werken met het Handvat. 

Wat gaan we doen?

Het werken met casusteams is een groeimodel.
De gemeenten die meedoen zijn de ambassadeurs voor de nieuwe samenwerking in Zuid-Limburg.

 

Expeditie Ruimte heeft een waardevolle rol in dit project. Vanaf 2014 buigen bestuurders en ambtenaren van (semi)overheden, ondernemers en adviseurs zich samen over Limburgse omgevingsvraagstukken. Alle opgedane kennis en ervaring is gebundeld in de digitale leeromgeving Expeditie Ruimte. 

 

Casusteams mogen rekenen op professionele ondersteuning van Expeditie Ruimte. Tegelijkertijd verrijken de nieuwe ervaringen en lessen in dit hefboomproject weer Expeditie Ruimte. Deze resultaten vormen de basis voor bestuurlijk keuzes over deze vorm van samenwerken in de toekomst. Binnen de casusteams wordt veelal gebruik gemaakt van het Handvat kernkwaliteiten. Voor specifieke vragen over de toepassing van het Handvat Kernkwaliteiten zal de Provincie ondersteuning geven.

 

Wat is ieders rol?

In de meeste gevallen is de gemeente opdrachtgever en verantwoordelijk voor het organiseren en functioneren van het casusteam. 

De Provincie coördineert vanuit Expeditie Ruimte de ondersteuning die plaatsvindt voor het werken met casusteams. 

 

Om dit te laten slagen, is het essentieel dat voldoende gemeenten participeren. Wethouders ondersteunen deze aanpak binnen de eigen ambtelijke organisatie. Zij zorgen dat casussen ingebracht worden en ze zorgen voor de juridische randvoorwaarden. 

 

Leden van het BO Nationaal Landschap brengen ambassadeurs in (zoals wethouders, ondernemers, gemeenteambtenaren) voor deze nieuwe samenwerkingsvorm. 

Provincie en gemeenten werken met het Handvat kernkwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen waar mogelijk kernkwaliteiten aan de orde zijn.

bottom of page