top of page

8. Hier voel je je thuis

20180101-4c3a8802.jpg

Gecoördineerd aanpakken van landschappelijke- en economische opgaven in de stad-landzones.

Ons doel

In de visie voor Zuid-Limburg (POL2014) staat het motto ‘meer stad, meer land’ centraal. We werken samen aan een sterke regio, met krachtige steden en een vitaal en kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied. Hier is het goed wonen, werken en recreëren.

 

Eén van onze opgaven is het verbeteren van de (ruimtelijke) relatie tussen steden en het landschap. 

 

Positieve gevolgen zijn:

• vergroting van het leefklimaat in en om de steden

• vermindering van de recreatieve overdruk in het landelijk gebied van het Nationaal Landschap

• ontstaan van de ideale vestigingsplaats voor de groeiende groep kenniswerkers

 

Uit een verkenning op dit onderwerp kwamen

8 stad-landzones naar voren:

• Landgoederenzone Swentibold

• Stad-landzone De Graven

• Buitengoed Geul & Maas

• Zouwdal

• Zuidelijk Maasdal

• Geleenbeekdal

• Wormdal

• Stedelijke parken

 

Dit zijn belangrijke scharnierpunten tussen stad en landschap. Hier zijn stedelijke en economische functies en landschappelijke en cultuurhistorische waarden sterk verweven.

 

In deze gebieden staan de landschappelijke kwaliteit en samenhang onder druk door steeds verdergaande verstedelijking en infrastructurele ontwikkelingen.

 

Er liggen kansen om economische ontwikkelingen te combineren met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten.

 

Hiermee versterken en verbinden we de positie van de steden én de kwaliteiten van het landelijk gebied met de aangrenzende dorpen (onder andere via de beekdalen).

 

Zo leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in Zuid-Limburg.

Wat gaan we doen?

De 8 stad-landzones staan nadrukkelijk als ruimtelijke opgave op de agenda. 

We werken aan een groen-blauw raamwerk waarbinnen de aanwezige of beoogde stedelijke en economische functies een plek kunnen krijgen.

Maar met het kwetsbare landschap als uitgangspunt. Het raamwerk draagt bij aan een Nationaal Landschap Zuid-Limburg dat mooier en minder kwetsbaar is, dat klimaatrobuuster en ecologisch duurzamer is voor bewoners en bezoekers. 

 

Vanuit een integrale ontwerpopgave werken we aan een lange-termijn-perspectief met een gefaseerde uitvoering. Uiteenlopende belangen in deze gebieden blijven we vanuit de samenhang verbinden en we blijven zoeken naar een maximale synergie.

 

Daarom moeten we deze gebieden een status

geven die recht doet aan deze integrale opgave.

Per deelgebied wordt een trekkende partij benoemd die de samenhang bewaakt en uitvoering organiseert.

 

Wat is ieders rol?

Om te komen tot daadwerkelijke realisatie van deze zones moet elke partij in Zuid-Limburg de schouders zetten onder deze opgave.

 

Een aantal stad-landzones werkt hier al volop aan. 

 

Het is vooral aan de subregio’s en betreffende gemeenten om zelf alvast de handschoen op te pakken door per stad-landzone het ontwerpproces te starten en een begin te maken met de volgende uitwerkingspunten:

• een verdieping maken van de benoemde stad-landzone, inclusief het benoemen van een trekker en de rol van stakeholders

• het formuleren van een integrale ontwerpopgave per stad-landzone of onderdelen daarvan en

een mogelijke prioritering tussen (delen van)

stad-landzones

• een mogelijke vertaling in een uitvoeringsprogramma inclusief financieringssystematiek. Wat zijn de motoren voor transitie?

• het onderzoeken van de mogelijkheden tot cofinanciering van procesmiddelen

bottom of page