top of page

3. Klaar voor morgen

20110107-img_3498stokhemcopyrighthermanv

Vanuit de wateropgave realiseren we een klimaatbestendig landschappelijk raamwerk

Ons doel

Zuid-Limburg dankt haar schoonheid en rijke ecologie ook aan de hoeveelheid beken en water.

Te veel water is echter óók een probleem in het Nationaal Landschap. Hevige regenval, overstroming van beken en waterafstroming via droogdalen op de hellingen veroorzaakt wateroverlast in het stedelijk gebied.

 

In de afgelopen jaren is hier al veel aan gedaan,

maar het stedelijk gebied heeft nog knelpunten.

Voeg daarbij de steeds hevigere buien door het veranderende klimaat aan toe en de noodzaak is duidelijk.

 

Het is onze taak het risico op wateroverlast zo klein mogelijk te houden en het stedelijk gebied nog meer tegen wateroverlast te beschermen.

Wat gaan we doen?

Om een leefomgeving te creëren die zich aanpast aan het klimaat, is een duurzame oplossing nodig. Grote infrastructurele werken tasten de kwaliteit van het landschap aan.

 

Mogelijke maatregelen:

• het verruwen van het landschap

• het inrichten van robuuste beekdalen

• het aanleggen van landschapselementen die het water tijdelijk vasthouden

• het vergroten van bestaande regenwaterbuffers en het aanleggen van nieuwe buffers

• het aanleggen van waterbergingsgebieden en gebieden die bij wateroverlast kunnen onderstromen

• in samenwerking met agrariërs de infiltratiecapaciteit van de bodem vergroten door ander grondgebruik, grondbewerking en teelt

 

Wat is ieders rol?

Dit project is een nauwe samenwerking tussen alle grondgebruikers:

• gemeenten en Provincie

• Waterschap

• agrariërs

• natuurterreinbeheerorganisaties

• burgers

bottom of page