top of page

2. Natuurlijk landschap

copyrighthermanvansteenwijk-20070310-img

Behoud en ontwikkeling van de unieke Zuid-Limburgse biodiversiteit

Ons doel

Door de unieke samenstelling van ondergrond, reliëf, bodemgebruik en klimaat zijn er tal van bijzondere planten- en diersoorten en leefgemeenschappen aanwezig in Zuid-Limburg.

 

De laatste jaren zien we een afname van de populaties van een aantal planten- en diersoorten.

 

Oorzaken zijn:

• mindere milieukwaliteit

• het verdwijnen van landschapselementen waardoor populaties niet meer met elkaar in verbinding staan (isolatie)

• schaalvergroting in de landbouw

 

We ontwikkelen maatregelen om de populaties van de diverse planten- en diersoorten te behouden.

Wat gaan we doen?

Er zijn al initiatieven gestart om de bijzondere

Zuid-Limburgse soorten te versterken:

• door het aankopen en inrichten van gronden in de Goudgroene natuurzone ontstaat er meer leefgebied

• agrariërs en particulieren voeren werkzaamheden uit in leefgebieden die ten goede komen aan het landschap en de diersoorten

• ontwikkeling/ aanleg van een landschappelijk  raamwerk voor verbinding tussen bestaande natuurgebieden

 

Aanvullende activiteiten:

• gericht beheer op specifieke soorten zoals het aanbrengen van plagwerk in velden voor de zandhagedis of de aanleg van broedstoven voor het vliegend hert

• aanleg van landschapselementen in bestaande natuurgebieden door terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Stichting IKL

• actief betrekken van vrijwilligers bij soorten in de streek

• kleine aanpassingen in beheersvormen met een groot resultaat:

- aangepast maaibeleid in waardevolle bermen of bermen met hoge ecologische potentie als droge, kalkrijke gronden

- aanleg van voortplantings- en overwinteringsmogelijkheden bij regenwaterbuffers

bottom of page