top of page

5. Opgeruimd landschap

Uitzicht Heuvelland Cottessen 3 (Ellyan)

Ontstenen van het landschap: vrijkomende agrarische bebouwing met durf aanpakken

De laatst beschikbare cijfers laten zien dat 8,3% van de agrarische bedrijfsgebouwen in Zuid-Limburg leeg stond. In 2030 zal dit 24% zijn: 360.000 m2.

Redenen:

• gebrek aan opvolging

• te hoge kosten om het bedrijf voort te zetten

• gebrek aan herbestemmingsmogelijkheden

 

Slecht onderhouden gebouwen en verwaarloosde erven worden steeds meer zichtbaar. 

Uiteindelijk kan leegstand en verpaupering op grote schaal in het Nationaal Landschap ontstaan. 

 

De kwaliteit van de leefomgeving komt onder druk te staan en het landschap wordt minder aantrekkelijk voor zijn bewoners en bezoekers.

 

Een ander aandachtspunt zijn de verweerde asbestdaken: een risico voor de volksgezondheid en bodem.

 

Ons doel

Inzetten op sloop is nodig om:

• verrommeling in het landschap tegen te gaan en landschappelijke kernkwaliteiten te herstellen

• de doelstelling asbestsanering te behalen

• actief gebruikte en latente ruimte in milieuvergunningen en ruimtelijke plannen op locaties die voor (her)ontwikkeling ongeschikt zijn, na sloop in te kunnen trekken

• opvulgedrag van (slapende) vergunningen te beperken om hergebruik bij ongewenste locaties te voorkomen (bv kwetsbaar landschap, dorpskernen)

• het hanteren van een gebiedsgerichte benadering. Ontstening en intrekking van latente ruimte en milieuvergunningen hebben bij kwetsbare locaties voorrang. Hierdoor krijgen agrarisch perspectiefvolle locaties in het buitengebied extra ruimte.

We starten een pilot met de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten en andere belanghebbende partijen. We onderzoeken kansrijke instrumenten voor sloop en de mogelijkheid om dat met een prioriteringsvolgorde toe te passen. 

 

We onderzoeken:

• het minimaliseren van de sloopkosten en meekoppelkansen. Denk aan hergebruik van materialen en de ontwikkeling van natuur.

• wat de belangrijkste factoren voor ondernemers zijn om mee te werken aan sloop

 

We werken en rekenen met enkele business cases. Op basis hiervan beoordelen we samen of de werkwijze in een groter gebied toegepast wordt.

 

 Wat is ieders rol?

De agrarisch ondernemer is de eerste probleemeigenaar. 

De gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, de Provincie Limburg, agrarische ondernemers en andere belanghebbende partijen onderzoeken samen wat we kunnen doen om de kansen van sloop te vergroten.

bottom of page