top of page

7. Ruimte voor vrije tijd

mountainbiker.jpg

Toeristische druk verdelen en streven naar

een hoogwaardig aanbod.

Ons doel

De vrijetijdssector is een belangrijke kracht van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. En daarmee ook voor de regionale economie en de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving.

 

Onze opgaven

De sector toerisme en recreatie zorgt voor

zo’n 20.000 arbeidsplaatsen in Zuid-Limburg.

 

We hebben een opgave in:

• het versterken van de identiteit en kwaliteit van de Limburgse vrijetijdseconomie

• het verbinden van de verschillende krachten en kwaliteiten van de verschillende deelgebieden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

 

We onderscheiden de volgende deelgebieden:

• Maastricht als historische internationale bezoekstad

• de kwaliteit van het landelijk gebied als wandel- en fietsparadijs met daarin Valkenburg als historische ontmoetingsplek

• de grote evenementen en toeristische attracties in Parkstad

 

Ook de nabijheid van Luik en Aken is een meerwaarde voor het toeristisch profiel van onze regio (POL2014).

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

Om deze opgave in te vullen, werken de gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg samen aan een regionale Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.

 

Vragen die we daarbij stellen:

• hoe ziet het succesvol toeristisch recreatief gebied Zuid-Limburg van de toekomst eruit?

• waar liggen kansen en aandachtspunten, ook in internationaal perspectief?

 

Het geheel moet een samenspel zijn van aantrekkelijke steden, landschap, attracties, evenementen, horeca en verblijfsaccommodaties. 

Oog hebben voor duurzaamheid en de ruimtelijke kwaliteiten van de regio is een voorwaarde!

Inbreng bewoners belangrijk in visie

Een belangrijk aandachtspunt voor de visie is de toeristische druk en de impact hiervan op de bereikbaarheid van het gebied. De intensiteit van het bezoek neemt toe door grootschalige evenementen. Naast dagjesmensen verblijven dan ook toeristen langer in de regio.

 

Inwoners blijven verkeersdruk en overlast van gemotoriseerd verkeer en (groepen) fietsers melden.

 

De bewoners zijn ontzettend belangrijk voor de toeristische sector, zij zijn de ambassadeurs van de regio. 

 

Het is dus belangrijk om naast ondernemers, gemeenten, VVV’s en onderwijsinstellingen ook bewoners te betrekken bij de toekomst van het toerisme in de regio. 

Zeker omdat we de laatste jaren een grote groei

van het toerisme wereldwijd hebben gezien.

De verwachting is dat deze stijgende lijn doorzet.

 

Wat gaan we doen?

In de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg hebben we in het bijzonder aandacht voor de toeristische druk en de impact op de bereikbaarheid. We onderzoeken welke kansen en knelpunten vanuit (sub)regionaal perspectief aandacht nodig hebben.

 

Het realiseren van de stad-landzones is één van de kansrijke oplossingen om overdruk in het landelijk gebied te verminderen.

 

Binnen de visie is ook de bereikbaarheid van de

Zuid-Limburgse toeristische voorzieningen en accommodaties voor bezoekers van buiten de regio (per auto, OV of vliegtuig) een aandachtspunt.

 

Vooruitlopend op dat rapport start al een onderzoek naar de toeristische druk met behulp van bewonersparticipatie. Er wordt een gebied geselecteerd in het Zuid-Limburgse Heuvelland waar door de bewoners druk wordt ervaren. Er wordt onderzocht wat de kwantitatieve gegevens laten zien en wat zorgt voor de irritatie van de bewoners. De bewoners denken mee bij de maatregelen en worden betrokken bij de uitvoering. 

 

Wat is ieders rol?

De Provincie begeleidt het bewonersparticipatie-onderzoek en betrekt de betreffende gemeente(n) erbij. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld in de regio en komen in één advies.

 

De bestuurlijke begeleiding van de Visie Vrijetijdseconomie gebeurt door het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg en

het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap

Zuid-Limburg.

 

De ambtelijke begeleiding van dit traject gebeurt door de ambtelijke themagroep vrijetijdseconomie

Zuid-Limburg en een daaronder vallende kleinere regionale begeleidingsgroep.

bottom of page