top of page

10. Versterking ondernemerschap

copyrighthermanvansteenwijk-20140405-4c3

Ondernemers en bewoners aan zet.

Ons doel

Limburgse ondernemers die competitief blijven, groeien, innoveren en een verbinding leggen met hun omgeving. Dat is ons streven. 

 

Goed ondernemerschap is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ondernemers zijn hierbij vooral zelf

aan zet. 

 

Sterk ondernemerschap draagt bij aan de volgende doelen voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg:

• versterking van de businessmodellen van de ondernemers onderling, vooral in de toeristische branche die past in hun omgeving

• meer bezoekers en langere verblijfsduur

• meer werkgelegenheid

• duurzame investering in cultureel erfgoed, natuur, water en landschap

• ondernemers nemen zelf verantwoordelijkheid als het gaat om de vermarkting en beleving van hun omgeving

• een beter woon- en vestigingsklimaat

• versterking van de leefbaarheid

• betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers

 

Wat gaan we doen?

We betrekken ondernemers en bewoners bij de realisatie van het Programma Buitengoed Geul & Maas (BGM). Het BGM is een kansrijk voorbeeld met haar stad-landzones. 

Daarnaast is het één van de pioniers in het Nationaal Landschap als het gaat om focus op de ondernemer.

Daar wordt gezocht naar het juiste proces om de ondernemers aan zet te krijgen. Een werkwijze die past in het doel van co-creatie en participatie.

 

Ondernemers worden uitgedaagd om samen met de buitengoedorganisatie de ambitie, doelen en ontwikkelingen in het gebied verder vorm te geven. Hierdoor begeven projecten zich in het publieke en het private domein én op de grens van beide. 

 

De overheid zet hierbij in op: 

1. co-creatie en participatie

2. herbestemming cultureel erfgoed

3. toegankelijkheid en ontsluiting

4. groen en landschap

Samenwerking versterkt

Samenwerking tussen de ondernemers onderling en de overheid versterkt de businessmodellen van deze ondernemers.

 

Daarnaast wordt ondernemers gevraagd te investeren in de branding, de marketing en het versterken van de beleving van het gebied. Daarmee worden zij ambassadeurs van het gebied. Ook bewoners wordt gevraagd mee te doen.

 

Buitengoed als voorbeeld

Deze nieuwe vorm van samenwerken kan andere ondernemers en bewoners inspireren een eigen aanpak te bedenken. Daarnaast leren partijen van elkaar door deze samenwerking in het Buitengoed.

 

Tijdens het proces kunnen de “lessons learned” benoemd en gedeeld worden binnen het gehele Nationaal Landschap. Zo profiteren overheden, stakeholders en ondernemers in andere gebieden van het Nationaal Landschap en de daarin gelegen stad-landzones van de opgedane kennis en ervaring.

 

Wat is ieders rol?

In dit proces zijn de ondernemers in BGM zelf aan zet. Zij komen idealiter zelf tot een aanpak die past binnen het programma van het BGM en die uiteindelijk tot concrete voorstellen en projecten leidt. De gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en de Provincie vervullen vooral een faciliterende rol.

Daarnaast delen en bediscussiëren zij de opbrengsten met de overige overheden, stakeholders en ondernemers in het Nationaal Landschap

Zuid-Limburg.

bottom of page